Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

ДО ДНЯ ДАРУВАННЯ КНИГ БІБЛІОТЕЦІ !

14 ЛЮТОГО  НАША БІБЛІОТЕКА ОТРИМАЛА  ПОДАРУНКИ ВІД АВТОРІВ:

СЛУЖБОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ: навч. посіб./за заг. ред. А.І. Берлача.-К.:ВПЦ « Київський університет»,2023.-479 с.

Відповідно до сучасної доктрини розвитку публічної служби розкрито наукові погляди щодо правової природи службового права ,представлено його генезу та напрями реформування. Окреслено правову конструкцію видів публічної служби, зокрема й антикорупційного характеру. Детально охарактеризовано інститут юридичної відповідальності публічних  службовців, судовий  розгляд спорів щодо проходження публічної служби, а також досліджено закордонний досвід розвитку цієї галузі права.

Для студентів, аспірантів, публічних службовців, а також широкого кола читачів, що цікавляться питаннями службового права.

ДЯКУЄМО!!! 

БУДЕМО ЧЕКАТИ НА ПОДАРУНКИ

 (ХУДОЖНЮ ТА НАВЧАЛЬНУ ЛІТЕРАТУРУ), ВИДАНУ  УКРАЇНСЬКОЮ  МОВОЮ ! 

ДЯКУЄМО!!!ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ!

ПРОПОНУЄМО ВАМ ПОСІБНИКИ ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО НМТ/ЗНО

 З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МАТЕМАТИКИ

  

 • Авраменко О. Українська мова: Теорія в таблицях. Завдання у форматі НМТ/ЗНО.- К.:Грамота,2023.-232 с.
 •  Власов В.С. Історія України: комплексне видання.-  К.:Літера ЛТД,2023.-512 с.
 • Математика .Комплексна підготовка до ЗНО(НМТ) і ДПА. Профільний рівень і рівень стандарту/уклад.  Капіносов А.М. та ін.-Тернопіль: Підручники і посібники,- 2023.-480 с.ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВ
О-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ!

ЗАПРОШУЄМО ВАС ОЗНАЙОМИТИСЯ З НОВИНКАМИ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ

НАШОЇ  БІБЛІОТЕКИ!Чепінога В.Г.  Економічна теорія :підруч. / В.Г.Чепінога .-3-тє вид.-К.: Юрінком Інтер,2023.-656 с.

Підручник підготовлено за оновленою програмою курсу економічної теорії, що враховує як загальні тенденції економічного розвитку світу, так і особливості трансформації командної економіки в ринкову в Україні. Видання містить 26 тем, які дають можливість охарактеризувати цілісну систему знань з основ сучасної ринкової економіки та механізму її формування у постсоціалістичних країнах. Суттєву увагу приділено особливостям викладання сучасної економічної теорії для студентів-правознавців на основі багаторічного викладання цього курсу автором підручника на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка, в Академії адвокатури України та Київському університеті права НАН України.

Для студентів всіх спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, науковців.                          

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс :підруч.-13-те вид., виправ. і допов.- К.: Юрінком  Інтер,2023.-224 с .

У пiдручнику запропоновано аналiз основ теорiї та практики свiтового конституцiоналiзму. Визначено характеристики конституцiйного права, засади теорiї конституцiї як основного закону держави, конституцiйнi статуси людини i громадянина, мiсце i роль парламенту, глави держави, уряду та вищих судiв у державному механiзмi, а також розглянуто iншi питання, вiднесенi до предмета конституцiйного регулювання.

Призначений для студентiв, аспiрантiв, викладачiв i науковцiв юридичних закладiв вищої освіти.ГРАФІК ВИДАЧІ ПІДРУЧНИКІВ

 

Дата

 

Спеціальність

Курс

 

Спеціальність

Курс

 

З  03.08.

протягом

всього 2023/2024н.р.

Право / Фінанси, банківська справа  страхування  та фондовий ринок

1курс

(ФМБ)

https://fpk.in.ua/elektronna-biblioteka

 

https://fpk.in.ua/students/library

 

04.09.2023

Право

 

4 курс

(бакалаври)

https://fpk.in.ua/elektronna-biblioteka

 

Фінанси, банківська справа, страхування  та фондовий ринок

1 курс

(бакалаври)

https://fpk.in.ua/elektronna-biblioteka

 

05.09.2023

Право

3 курс

(бакалаври)

Фінанси, банківська справа та страхування

2 курс

(ФМБ)

06.09.2023

Право

2 курс

(ФМБ)

Фінанси, банківська справа та страхування

4 курс

(бакалаври)

07.09.2023

Право

3 курс

(бакалаври)

Фінанси, банківська справа та страхування

3 курс

(бакалаври)

08.09.2023

Право

3 курс

(ФМБ)

Фінанси, банківська справа,страхування та фондовий ринок

3 курс

(ФМБ)

11.09.2023

Право

3 курс

(ФМБ)

Фінанси, банківська справа та страхування

2 курс

(бакалаври)

12.09.2023

Право

2 курс

(бакалаври)

Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс

(бакалаври

13.09.2023

Право

1 курс

(бакалаври)

Фінанси, банківська справа та страхування

2 курс

(ФМБ)

Адреса бібліотеки: м. Київ, вул. Пітерська, 5-А . Аудиторія №3 (крило економічного факультету)

 Фінансово-правовий коледж.  Контактний телефон: 066-788-67-28 (Тетяна Борисівна)НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЧЕРВНЯ!

Увага‼️Найповніший юридичний словник України ! 

Великий енциклопедичний словник юриста: [ в 3-х тт.] /[уклад.: Галунько В.В., Дрозд О.Ю., Журавльов Д.В. та ін. ]; за ред. Коротюк О.В.- К.: ОВК,2023

"Великий енциклопедичний словник юриста у 3-х томах"- включає в себе тлумачення основних юридичних термінів і понять, а також розкриває зміст найбільш вживаних в офіційному, діловому, науковому та повсякденному спілкуванні слів і словосполучень.

Окремі поняття, представлені у законодавстві України, визначено у словнику з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт. У видання включено посилання на походження окремих іншомовних (запозичених) слів і представлено їх значення в оригінальному розумінні.

Словник розрахований на юристів, проте, може бути корисним широкому колу читачів.

 

ЗАПРОШУЄМО ДО  ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ

ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ !НОВІ НАДХОДЖЕННЯ КВІТНЯ!


Вайцеховська О. Р. , Руденко О. В. Міжнародне приватне право: Загальна частина: навчально-методичний посібник.-Харків:Право,2023.-256 с.

У виданні, підготовленому на підставі аналізу сучасного законодавства та міжнародних договорів України, законодавства і судової практики іноземних держав, викладено такі питання загального характеру, як предмет, методи, джерела, правовий статус суб’єктів міжнародного приватного права, його тенденції розвитку й інші питання, які мають методологічне значення для міжнародного приватного права.

Посібник містить виклад лекційного матеріалу, плани семінарських занять і навчально-методичні рекомендації до них, тести, задачі, перелік нормативно-правових актів і рекомендованої літератури.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів і факультетів та інших навчальних закладів; для економістів і юристів-практиків

Вайцеховська О. Р. , Руденко О. В. Міжнародне приватне право: особлива частина: навчально-методичний посібник.-Харків:Право,2023.-520 с.

У виданні, підготовленому на підставі аналізу сучасного законодавства України, міжнародних договорів у галузі співробітництва з приватноправових питань, законодавства та судової практики іноземних держав, викладено основні підгалузі міжнародного приватного права.

Посібник містить виклад лекційного матеріалу, плани семінарських занять і навчально-методичні рекомендації до них, тести, задачі, перелік нормативно-правових актів і рекомендованої літератури.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів та інших навчальних закладів.НОВІ НАДХОДЖЕННЯ БЕРЕЗНЯ!
Господарське право (
Загальна частина): підручник/ за заг.ред. В.С. Щербини, В.В.Рєзнікової.-К.:Ліра-К,2023.-588 с.

У підручнику відповідно до програми курсу на основі численних актів господарського законодавства висвітлено основні правові інститути Загальної частини курсу господарського права. Головну увагу зосереджено на правових аспектах організації та здійснення господарської діяльності.

Для студентів і аспірантів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності.

Нормативно-правові акти подано станом на 1 лютого 2023 року.

 

Мікроекономіка: підручник/ за заг. ред. А.І. Ігнатюк.-К.:Ліра-К,2023.-420 с.

У підручнику викладено основні концепції, категорії та напрями мікроекономічного аналізу. В ньому розглядаються моделі, що описують поведінку виробників та споживачів, механізм прийняття оптимальних рішень господарськими суб’єктами, умови максимізації прибутку фірм на різних типах ринків товарів та ресурсів, ключові аспекти досягнення рівноваги на товарних ринках та ринках ресурсів. Підручник описує механізм встановлення часткової та загальної економічної рівноваги, а також розкриває ключові аспекти впливу держави на поведінку домогосподарств і підприємств.

Теоретичний матеріал супроводжується графічними ілюстраціями та практичними прикладами. До кожного розділу подаються висновки, перелік ключових понять та категорій, контрольні запитання для самоперевірки та список рекомендованих джерел. 

Для студентів закладів вищої освіти економічних спеціальностей. Підручник буде корисним для викладачів, здобувачів доктора філософії, науковців та підприємців.ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВО_ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ!
ЗАПРОШУЄМО ДО ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ НАШОЇ БІБЛІОТ
ЕКИ!      
ВЖЕ У НАС!


Українська правнича енциклопедія/за заг. ред. В.М. Тертишника, Л.Р. Наливайко, В.В.Ченцова-К.:Алерта,2023-768 с.

Правнича енциклопедія – скарбничка знань правника, система концептів, дефініцій, принципів та основних положень юридичної науки, яка особливо необхідна студентам та правникам в сучасних швидкоплинних трансформаціях права та суспільства. В енциклопедії, з урахуванням сучасних правових реформ, положень Конституції України, міжнародних правових актів, стану законодавства та прецедентної судової практики, а також наявної конкуренції правових норм та доктринальних надбань і досягнень правничої науки, на інтегративному рівні з урахуванням вимог юридичної визначеності витлумачуються найбільш вживані у правовій сфері терміни та поняття, надаються і розкриваються актуальні концепти та їх взаємозв’язок.

Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти юридичних ЗВО та широкого кола читачів, які цікавляться питаннями правотворення, державотворення та правозастосування

 

Фінансове право : підручник / за ред. Т. Є. Кагановської та М. П. Кучерявенка - Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; Нац. юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2022 – 432 с.

Фінансове право є традиційною обов’язковою навчальною дисципліною в процесі формування всебічно розвиненого, кваліфікованого юриста. Особливістю змісту цієї дисципліни є гнучке реагування на характер і стан розвитку суспільних відносин, коригування матеріалу, що відбиває рух публічних грошових фондів і законодавство, яке їх виражає. Саме тому представлене видання поєднує як традиційні підходи, так і сучасні погляди й аналіз відносин, які тільки формуються.

З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інститути фінансового права.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних і економічних закладів вищої освіти, працівників фінансових органів і всіх тих, хто цікавиться проблемами фінансового праваНОВІ НАДХОДЖЕННЯ СІЧНЯ
!


Вереша Р. В.  Кримінальне право України. Загальна частина.- Вид. 9-те, перероб. та допов.- Київ: Алерта, 2023. -576 с
.

У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням положень національного законодавства, а також законодавства іноземних держав і міжнародних нормативно-правових актів. Зміст навчального посібника узгоджується із програмою освітньої дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина».

Видання розраховане на студентів, аспірантів (ад’юнктів), викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.

 

Вереша Р. В. Кримінальне право України (Загальна частина) : Практикум. Навчально-методичний посібник. -Вид. 3-тє перероб. та доповн. Київ: Алерта, 2023. -180 с.

У посібнику розкрито структуру та зміст освітньої програми Загальної частини кримінального права України за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу. Окреслені методика виконання семінарських (практичних) занять, написання рефератів, кваліфікаційних робіт та особливості підготовки до складення екзамену. Передбачені основні питання з відповідних тем освітньої дисципліни, а також політика оцінювання. Рекомендована література сформульована з урахуванням сучасних національних джерел.

Практикум розрахований на студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів, викладачів вищих закладів освіти правового спрямування, працівників правоохоронних органів, науковців та всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.


Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво : підручник. Вид. 3-тє, допов.
- Київ: Алерта, 2021.- 250 с.

Підручник «Ораторське мистецтво» складається із 10 розділів. У них розглядаються науково-теоретичні й практичні аспекти риторики, як науки, що є основою для розвитку ораторського мистецтва. Тут містяться відомості з історії античного судового красномовства та періоду виникнення й розвитку судової риторики в українському судочинстві; мудрі й оригінальні поради античних і слов’янських ораторів щодо опанування тонкощами ораторського мистецтва. Наголошується на правових, етичних, психологічних, логічних, мовно-мовленнєвих чинниках, що є невід’ємними якостями сучасних ораторів.

Для студентів вищих навчальних закладів. Добре прислужиться майбутнім представникам юридичних професій, аспірантам, викладачам, а також всім, кого цікавить сила переконуючого слова та мистецтво оволодіти ним.ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ!

ЗАПРОШУЕМО ВАС ОЗНАЙОМИТИСЯ З НОВИНКАМИ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ НАШОЇ БІБЛІОТЕКИ!


Яковнюк І.В.   Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях)6 навчально-довідковий посібник .-Харків:Право,2021.-256 с
.

У навчально-довідковому посібнику висвітлено основні питання інституційної будови та права Європейського Союзу.

Посібник «Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в питаннях і відповідях)» розрахований на викладачів, аспірантів та студентів, які навчаються в закладах вищої освіти.

 
Яковнюк І.В.   Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник. - Харків:Право,2021.-360 с.

У підручнику викладено основи правової системи та інституційного механізму Європейського Союзу, розкриваються зміст права ЄС, його принципів і джерел, правова природа і компетенції Європейського Союзу, основи правового положення індивіда в динаміці їх розвитку, аналізуються основні положення Угоди про асоціацію як правової основи співробітництва між Україною і ЄС на сучасному етапі та шляхи її імплементації в правову систему України.

Розраховано на студентів закладів вищої освіти

 

Сироїд Т.Л.   Міжнародні стандарти в галузі забезпечення права на здоров’я та практика їхнього застосування:  навчальний посібник.- Харків:Право,2021.-166с
.

У навчальному посібнику охарактеризовано міжнародно-правові акти універсального й регіонального характеру щодо гарантування права на досягнення найвищого життєвого рівня (права на здоров’я); приділено суттєву увагу міжнародним правовим актаму сфері прав пацієнтів та міжнародно-правовим актам у галузі забезпечення громадського здоров’я. Проаналізовано правові та інституційні основи захисту права на здоров’я жінок, дітей, осіб похилого віку, осіб, позбавлених волі, й акцентовано увагу на важливих практичних проблемних аспектах щодо надання медичної допомоги означеним особам, зокрема під час пандемії COVID-19, та визначено шляхи вирішення проблемних питань; наведено статистичні дані щодо захворюваності. Досліджено практику міжнародних судових, договірних і контрольних органів у галузі захисту права на здоров’я (Європейського суду з прав людини, Комітету з прав людини, Комітету з економічних, соціальних та культурних прав, Комітету з прав осіб з інвалідністю та ін.). Приділено увагу діяльності міжнародних фондів, які підтримують ініціативи з реалізації репродуктивних правнадання медичної, психологічної, правової, соціальної та іншої допомоги, зокрема Фонду добровільних внесків Організації Об’єднаних Націй для жертв тортур, Фонду Організації Об’єднаних Націй у галузі народонаселення, Фонду солідарності щодо боротьби з COVID-19, Фонду ООН реагування на COVID-19 і відновлення.

Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, науковців, практикуючих юристів у галузі прав людини та медичного права.

 
Пивоваров В. М., Єрахторіна О. М., Лисенко О. А. 
Мова української юриспруденції : навчальний посібник.-Харків : Право,2020.-330 с.

Навчальний посібник містить відомості про мовні норми, їх різновиди та правильність застосування у сфері юриспруденції. Охарактеризовано стилі мови, зокрема офіційно-діловий, викладено особливості усного та писемного мовлення, наведено класифікацію документів та вимоги до їх складання. Система вправ і завдань на володіння писемним мовленням допоможе закріпити знання з мови, підвищить загальну культуру мовлення, зокрема юриста.

Для студентів юридичних спеціальностей, а також тих, хто прагне поглибити мовні та мовленнєві компетентності.НОВІ НАДХОДЖЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ !


Екологічне право: підруч./за заг. ред. А.П.Гетьмана.- Х.:Право,2021.-552 с.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі чинного екологічного законодавства і відповідно до програми навчальної дисципліни «Екологічне право». Її основу становлять Загальна й Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням вимог Європейської кредитно-трансферної системи (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»).Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних ЗВО і факультетів, науковців, громадськості, а також працівників правничих установ. Також може стати в пригоді всім, хто цікавиться питаннями правового забезпечення вимог екологічної безпеки довкілля, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, реалізації та захисту екологічних прав та інтересів людини, особливостями міжнародно-правової охорони довкілля.

 

Трудове право України: підруч./за заг. ред М.І .Іншина, В.Л.Костюка.- К.:Юрінком Інтер, Буква закону,2020.-600с.

У посібнику розкрито зміст Загальної та Особливої частин трудового права.

Розглянуто принципові питання трудового права як самостійної галузі права, його предмет та метод правового регулювання, функції, систему. Також приділено увагу принципам та джерелам трудового права. Розкрито правові особливості суб’єктів трудового права. Визначено ключові питання соціального партнерства та правової організації зайнятості населення. Висвітлено змістовні особливості таких основних інститутів трудового права як: трудовий договір; робочий час та час відпочинку; оплата праці; трудова дисципліна; матеріальна відповідальність; охорона праці; врегулювання трудових спорів (конфліктів); нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства. Розраховано на студентів, викладачів, аспірантів та докторантів, роботодавців, працівників, інших читачів, які цікавляться трудовим правом та законодавством.Медичне право: підруч. /за заг.ред. С.Б. Булеци.-Ужгород: ТОВ «РІК-У,2021.-720 с.

Підручник підготовлено на основі законодавства України про охорону здоров'я та практики його застосування.

Складається із 23 розділів, у яких висвітлено: загальні положення медичного права; медичні правовідносини; медична реформа в Україні; правове регулювання фармацевтичної діяльності; договір про надання медичних послуг; правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людини; донорство крові та її компонентів; інформаційні інноваційні технології у сфері медичного обслуговування; добровільна інформована згода пацієнта; лікарську таємницю; правове регламентування виникнення та припинення життя в контексті здійснення медичного обслуговування; правове регулювання допоміжних репродуктивних технологій та сурогатного материнства; правове регулювання відносин щодо створення та використання біобанків в Україні та ЄС; медичні експертизи; правове регулювання надання психіатричної допомоги; правове регулювання проведення медичних досліджень; дефекти надання медичної допомоги; ятрогенна патологія та її медико-правове значення; медичне страхування; захист прав суб'єктів медичних правовідносин, інших учасників, законних представників, членів сім’ї; юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я; міжнародне співробітництво у сфері охорони здоров’я.Гриценко Т.Б .   Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб.-К.:ЦУЛ,2021.-621 с.

У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему вправ, завдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Усе це допоможе виробити навички практичного володіння українською мовою у різних сферах комунікативної професійної діяльності.

 Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

 

Конверський А.Є.  Логіка :підручник для студентів юридичних факультетів.-К.:ЦУЛ,2021.-352 с.

У систематизованому, дидактично витриманому вигляді підручник розкриває метод логіки, основні форми і закони мислення. У підручнику при викладенні програми курсу логіки враховується специфіка юридичної спеціальності. Значний фактичний матеріал ілюструє особливості судового пізнання, показує як виявляється та чи інша логічна форма у правовій теорії та юридичній практиці. Підручник розрахований на студентів юридичних факультетів.

 

 
Шановні студенти!

Пропонуємо ознайомитись з новими книгами, які надійшли до бібліотеки коледжу.

Віртуальна виставка «Нові надходження літератури» надасть вичерпну інформацію про джерела які поповнили фонди бібліотеки!


Цивільне право (загальна частина). Курс лекцій: навч.посіб./за ред. І.С.Спасибо-Фатєєвої.- Х.:ЕКУС,2021.-448 с.

Цивільне право (особлива частина). Курс лекцій: навч.посіб./за ред. І.С.Спасибо-Фатєєвої.- Х.:ЕКУС,2022.-640 с.

Курс лекцій містить у собі цикл лекцій із загальної та особливої частин цивільного права відповідно до учбової програми Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Він являє собою стисле викладення лекційного матеріалу навчального курсу, містить схеми для покращення сприйняття матеріалу. 

Курс лекцій надає орієнтир студентам для використання додаткових матеріалів навчального курсу з цивільного права - підручника, коментарів Цивільного кодексу, монографій, статей, матеріалів судової практики.Курс лекцій розрахований на студентів, а також викладачів, слухачів різних тематичних програм із цивільного права, фахівців та практиків.Цивільне процесуальне право України :підруч.:у 2 т./за заг. ред. М.М.Ясинка.-  К.: Правова єдність, Алерта,2021.

Т.1.-362 с.

Т.2.-572 с.

У підручнику сформульовані теоретичні основи цивільного процесуального права України. Зокрема приділено увагу процесуальному порядку відкриття проваджень у цивільних справах, розгляду цивільних справ на всіх інстанційних рівнях судової системи України. 

Розглянуто суть процесуальних інститутів: представництва, процесуальних строків, підвідомчості та підсудності справ, доказів та доказування, судового наказу, судових витрат, позовного та окремого провадження, звернення судових рішень до виконання тощо.

Підручник буде корисним не лише для студентів чи викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а і практикуючих юристів.Загальна теорія права. Нормативний курс: підруч для студ.-юристів /за ред. С.В. Бобровника.-К.: Юрінком Інтер,2021.-596 с.

Видання є фундаментальним підручником, в якому поєднується сучасне бачення правових проблем із традиційними, класичними підходами, що пройшли необхідні випробування. У виданні містяться переосмислені правові ідеї та цінности, які не втратили свого значення. В ньому відкориговані сучасні уявлення про державу і право, сформовані актуальні розуміння соціальних та політичних інституцій, що є комплексними, багатоплановими, праксеологічними, державотворчими.

У підручнику дещо по-новому викладена парадигма визначення таких категорій як верховенство права, права людини, праворозуміння, нормопроєктування, законодавча техніка тощо, які стали невід’ємними факторами формування національної правової системи. Автори переглянули вчення про предмет теорії права, про функції та принципи права, врахували багатоманітності підходів до їх розуміння. Суттєво переосмислене уявлення про співвідношення права та держави, що полягає у втраті державою головного значення для права, яке встановлює методи, форми та межі впливу держави на суспільство.

Підручник підготовлено висококваліфікованими юристами, які мають значний викладацький досвід та досягнення у науковій діяльності, та є результатом оптимального поєднання фундаментальних та прикладних ідей, традиційних та новітніх поглядів на сучасні теоретико-правові проблеми.


Історія держави і права зарубіжних країн: курс лекцій /за заг. ред. В.М. Щербатюка.-К.: «Фенікс»,2021.-536 с.

Книга вміщує авторські лекції сучасних вітчизняних науковців з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн», підготовлених на основі їх багаторічного досвіду викладання у закладах вищої освіти України.

Висвітлюються історія виникнення, розвитку і функціонування державно-правових систем у різних країнах світу. Аналізується зміст державно-правових процесів, розкриваються загальні закономірності державно-правового розвитку зарубіжних країн та специфічні риси історії окремих держав або систем права з найдавніших часів до сьогодення. Матеріал поданий згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України, новітніми науковими вимогами.Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти юридичних навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться історією держави і права зарубіжних країнвикладачів, здобувачів вищої освіти юридичних навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться історією держави і права зарубіжних країн.Корпоративне право: навч. посібникдля підготовки до іспитів/упор. І.В.Тетарчук.-К.:ЦУЛ,2022.-256 с.

При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти собі системою знань з курсу корпоративного праваПраво інтелектуальної власності: підруч./за заг. ред. О. І. Харитонової.-К.: Юрінком Iнтер.2021.-540 с.

У підручнику висвітлено питання правового регулювання відносин інтелектуальної власності в контексті законодавства України та зарубіжних країн, права СОТ, міжнародно-правових актів, права ЄС.

У підручнику розглядаються основні категорії права інтелектуальної власності, загальні засади правового регулювання відносин інтелектуальної власності, а також окремі інститути права інтелектуальної власності. Викладаються особливості регулювання відносин, що виникають у зв’язку з використанням результатів інтелектуальної власності, а також досліджуються питання охорони та захисту прав інтелектуальної власності за законодавством України з урахуванням міжнародно-правових актів,  документів СОТ, законодавства зарубіжних країн, положень права ЄС.

Підручник розрахований на студентів, викладачів, аспірантів юридичних вищих навчальних закладів, науковців, юристів-практиків. Може бути також корисним для всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони та захисту інтелектуальної власності.ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ!

ЗАПРОШУЕМО ВАС ОЗНАЙОМИТИСЯ З НОВИНКАМИ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ НАШОЇ БІБЛІОТЕКИ!


НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ НА САЙТІ НАШОГО КОЛЕДЖУ

У РОЗДІЛІ «БІБЛІОТЕКА»

ЗЯВИТЬСЯ ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

 ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ БІБЛІОТЕКИГРАФІК ВИДАЧІ ПІДРУЧНИКІВ

 

Дата

 

Спеціальність

Курс

Спеціальність

Курс

З  03.08.протягомвсього 2022/2023 н.р.

Право

 Фінанси, банківська справа та страхування

1курс

(ФМБ)

https://fpk.in.ua/elektronna-biblioteka

12.09.2022

Право

 

4 курс

(бакалаври)

Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс

(бакалаври)

13.09.2022

Право

3 курс

(бакалаври)

Фінанси, банківська справа та страхування

2 курс

(ФМБ)

14.09.2022

Право

2 курс

(ФМБ)

Фінанси, банківська справа та страхування

2 курс

(ФМБ)

15.09.2022

Право

3 курс

(бакалаври)

Фінанси, банківська справа та страхування

4 курс

(бакалаври)

16.09.2022

Право

3 курс

(ФМБ)

Фінанси, банківська справа та страхування

3 курс

(бакалаври)

19.09.2022

Право

3 курс

(ФМБ)

Фінанси, банківська справа та страхування

3 курс

(ФМБ)

20.09.2022

Право

2 курс

(бакалаври)

Фінанси, банківська справа та страхування

2 курс

(ФМБ)

 

21.09.2022

Право

2 курс

(ФМБ)

Фінанси, банківська справа та страхування

2 курс

(бакалаври)

22.09.2022

Право

2 курс

(ФМБ)

Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс

(бакалаври)

23.09.2022

Право

1 курс

(бакалаври)

Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс

(бакалаври)

Увипадкудистанційногонавчаннязапрошуємокористуватисянашоюелектронноюбібліотекою

для всіхкурсів та спеціальностей

https://fpk.in.ua/elektronna-biblioteka

 

Адреса бібліотеки: м.Київ, вул.Пітерська,5-А .

Аудиторія №3 (крило економічного факультету)

Фінансово-правовий коледж.

Контактний телефон: 066-788-67-28 (Тетяна Борисівна)

Повідомляємо, що видача підручників студентам старших курсів буде проводитись

за умови повернення ними підручників за попередній семестр.

 


Нові надходження до бібліотеки Фінансово-правового коледжу:ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ!

Нещодавно  Міністерство освіти і науки України   презентували платформу «Слухай».

 Це найбільша онлайн-бібліотека аудіокниг українською мовою, озвучених голосами українських зірок. Добірку 60 аудіокниг із творами української літератури, що входять до програми ЗНО, вже можна безкоштовно прослухати за посиланням:

https://sluhay.com.ua/znoТАБЛИЦЯ ПОСИЛАНЬ НА
ПІДРУЧНИКИ

З КУРСУ «ЗАХИСТ УКРАЇНИ»,

РЕКОМЕНДОВАНІ МОН НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК (ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ)

Герасимов І.М.

Захист Вітчизни: підр. для 10 класу(рівень стандарт)

https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

Пашко К.О.

Захист Вітчизни:

підр. для 11 класу(рівень стандарт)

https://pidruchnyk.com.ua/476-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-pashko-gerasimv-schirba-fuka-11-klas.html

Гудима А.А.

Захист Вітчизни. Основи медичних знань:пілр. для 10 кл.(рівень стандарт)

https://pidruchnyk.com.ua/1226-zahyst-vitchyzny-10-klas-gudyma.html

Гудима А.А.

Захист Вітчизни. Основи медичних знань: пілр. для 11 кл.(рівень стандарт)

https://pidruchnyk.com.ua/1270-zahyst-vitchyzny-11-klass-gudyma-med.htmlТАБЛИЦЯ ПОСИЛАНЬ НА
ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ 10-11 КЛАСІВ,

РЕКОМЕНДОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК (ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ)

 

ПРЕДМЕТ

АВТОР

10 КЛАС

11 КЛАС

Математика

Істер О.С.

https://pidruchnyk.com.ua/1154-matematyka-10-klas-ister.html

https://pidruchnyk.com.ua/1251-matematika-11-klas-ister.html

Алгебра

Мерзляк А.Г.

https://pidruchnyk.com.ua/430-algebra-proflniy-rven-merzlyak-10-klas.html

https://pidruchnyk.com.ua/439-algebra-merzlyak-nomrovskiy-polonskiy-yakr-11-klas.html

Геометрія

Бевз Г.П.

https://pidruchnyk.com.ua/411-geometrya-bevz-vladmrova-10-klas.html

https://pidruchnyk.com.ua/448-geometrya-bevz-vladmrova-11-klas.html

Хімія

Савчин М.М.

https://pidruchnyk.com.ua/1394-himiya-savchin-10-klas.html

https://pidruchnyk.com.ua/1269-himiya-11-klas-savchyn.html

Фізика/

Фізика та астрономія

Засєкіна Т.М.

https://pidruchnyk.com.ua/1176-fizyka-10-klas-zasekina-2018-standart.html

https://pidruchnyk.com.ua/1277-fizyka-i-astronomiya-11-klas-zasekina.html

Біологія

Остапченко Л.І.

https://pidruchnyk.com.ua/1368-biologiya-ekologiya-ostapchenko-10-klas.html

https://pidruchnyk.com.ua/1243-biologiya-11-klas-ostapchenko.html

Географія

Бойко В.М.

https://pidruchnyk.com.ua/1184-geografiya-10-klas-boyko.html

-----------

Зарубіжна література

Ковбасенко Ю.І.

https://pidruchnyk.com.ua/410-svtova-lteratura-kovbasenko-10-klas.html

https://pidruchnyk.com.ua/464-svtova-lteratura-kovbasenko-11-klas.html

Історія України

Власов В.С.,
Кульчицький С.В.

https://pidruchnyk.com.ua/1228-istoriya-ukrainy-10-klas-vlasov-kulchyckyy.html

https://pidruchnyk.com.ua/1260-istoriya-ukrainy-11-klas-vlasov.html

Всесвітня історія

Ладиченко Т.В.

https://pidruchnyk.com.ua/420-vsesvtnya-storya-ladichenko-osmolovskiy-10-klas.html

https://pidruchnyk.com.ua/445-vsesvtnya-storya-ladichenko-11-klas.html

Українська мова

Глазова О.П.

https://pidruchnyk.com.ua/587-ukrayinska-mova-glazova-kuznecov-10-klas.html

https://pidruchnyk.com.ua/1238-ukrmova-11-klas-glazova.html

Українська література

Авраменко О.М.

https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Правознавство

Наровлянський О.Д.

https://pidruchnyk.com.ua/406-pravoznavstvo-narovlyanskiy-10-klas.html

https://pidruchnyk.com.ua/767-pravoznavstvo-11klas-narovlyanskiy.html

Електронна бібліотека. Спеціальність "Право"

Електронна бібліотека. Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування"

Нові надходження до бібліотеки Фінансово-правового коледжу:

Підручники для 10 та 11 класів за новою програмою ви можете безкоштовно скачати або читати онлайн на сайті:

 

Шкільні підручники онлайн:

 

https://pidruchnyk.com.ua/11klas/

https://pidruchnyk.com.ua/10klas/

http://www.parta.com.ua/ukr/books/10_klass/

Нові надходження до бібліотеки Фінансово-правового коледжу:
Історія українського права: нав. посібник / П. П. Захарченко. – Київ: ВД "Освіта в України", 2019 - 436 С.
Для студентів юридичних спеціальностей, викладачів, учнів та всіх, хто цікавиться історією загалом та минувшиною українського права зокрема.

 


Запрошуємо для вручення збірників матеріалів
 студентської науково-практичної конференції
 Фінансово-правового коледжу

Шановні учасники науково-практичної студентської конференції «Актуальні питання права та економіки: сучасність і перспективи розвитку», що відбулась 15 березня 2019 року.
Запрошуємо Вас отримати свій примірник збірника у приймальні директора Фінансово – правового коледжу у зручний для Вас час.
Висловлюємо подяку за участь у науковому заході Фінансово-правового коледжу та сподіваємося на подальшу співпрацю!
Нове надходження до бібліотеки: Навчальний посібник «Конституційне право України» 2019 рік


Фінансово-правовий коледж ділиться ще одним науковим здобутком своїх студентів. Надруковано збірник матеріалів науково-практичної студентської конференції "Актуальні проблеми права та економіки: сучасність та перспективи розвитку", що відбулася 11 квітня 2018 р. У збірнику висвітлено широке коло актуальних проблем права та економіки.

Збірник матеріалів науково-практичної студентської конференції "Актуальні проблеми права та економіки: сучасність та перспективи розвитку"

 


Повідомляємо про нові надходження до бібліотечного фонду.
8 жовтня бібліотека Фінансово-правового коледжу отримала чудовий подарунок!
Нові навчальні посібники з курсу Фінансове право за ред. доктора юридичних наук, професора Музики-Стефанчук Оксани Анатоліївни поповнили наш бібліотечний фонд. Навчальний посібник містить стислий виклад основних питань фінансового права, а найважливіші теоретичні положення сформульовано на основі останніх досягнень науки,
висвітлено новітнє фінансове законодавство України.
Висловлюємо щиру подяку від імені усіх студентів та колективу навчального закладу.

Навчальний посібник "Фінансове право" за загальною редакцією професора Пришви Н. Ю.
вже доступний до ознайомлення у бібліотеці коледжу.

Бажаємо успіхів при вивченні основ публічної фінансової діяльності України!
ДО  УВАГИ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

ОКР «молодший спеціаліст»!

 

Підручники для 10 класу за новою програмою ви можете безкоштовно скачати або читати онлайн на сайті:

 

Шкільні підручники онлайн:

 

https://pidruchnyk.com.ua/10klas/

http://www.parta.com.ua/ukr/books/10_klass/
Нові надходження до бібліотеки: 


БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД 
ПОПОВНИВСЯ  НАВЧАЛЬНИМИ  ПОСІБНИКАМИ

ДЛЯ   ПІДГОТОВКИ   ДО   ІСПИТІВ   З   ТАКИХ    ДИСЦИПЛІН :

 • Адміністративне право України
 • Адміністративне судочинство України
 • Господарське право України
 • Господарське процесуальне право України
 • Ділова українська мова
 • Екологічне право України
 • Етика та естетика
 • Земельне право України.
 • Історія вчень про державу та право
 • Історія держави і права зарубіжних країн. 
 • Історія держави і права України
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Конституційне право України
 • Криміналістика 
 • Кримінальне право
 • Кримінальне процесуальне право України
 • Кримінологія
 • Міжнародне право
 • Нотаріат України. 
 • Податкове право
 • Римське приватне право
 • Сімейне право України
 • Судова медицина та психіатрія
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Теорія держави і права
 • Трудове право України
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Фінансове право
 • Цивільне право України
 • Цивільне процесуальне право України


 

Методичні рекомендації з підготовки та захисту курсових робіт.

Історія держави і права Украі?ни_П.П. Захарченко

Історія держави та права зарубіжних краі?н_Л.М. Бостан, С.К. Бостан

Історія держави та права зарубіжних краі?н_І.І. Шостенко, І.О. Шостенко

Історія держави і права Украі?ни_А.С. Чаи?ковськии?

Історія держави та права зарубіжних краі?н_Н.М. Хома

Історія держави та права зарубіжних краі?н_В.І. Орленко

Підручник з Астрономії 11 клас Пришляк М.П.

Доступ до електронної бібліотеки
Студент Викладач
 


 

 

Шановні студенти та викладачі Коледжу!
Ви маєте можливість користуватись електронною
бібліотекою - з юридичної літератури в соціальних мережах:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/jurlit/
ВКонтакті: https://vk.com/jurlit